Quy chế phân phối SP

“Quy chế phân phối Nước khoáng ion kiềm CNA”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 20014; Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước CNA; Xét theo đề nghị của Phòng Kinh Doanh;

Đọc tiếp

HOTLINE : 0373465161